Never too late

“Never too old, never too bad, never too late, never too sick to start from scratch once again.”

– Bikram